BEDRIFTSRÅDGIVNING – DIN SPARRINGSPARTNER

Gjennom en tverrfaglig kompetanse og erfaring innen økonomi og juss ønsker vi å bidra til å skape merverdier for deg som kunde. Vi skal forstå din virksomhet og gjennom et langsiktig og nært samarbeid, vil vi kunne bidra med konkrete tiltak for å sikre verdiskapningen i din bedrift. Vi ønsker å være din sparringspartner ved den løpende driften og ved de mer valg for virksomheten, der vi tenker helhet og langsiktighet. Gjennom en personlig og tett oppfølging ønsker vi å bidra til å identifisere og styrke de kritiske suksessfaktorene for din bedrift og hennes skapeav trygghet rundt dine valg.

Nedenfor følger eksempler på våre rådgivningstjenester gjennom selskapets livssyklus.

Oppstart/avvikling av virksomhet

Valg av selskapsform, utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler, gjennomgang og bistand knyttet til øvrig avtaleverk slik som husleiekontrakter, distribusjonsavtaler mv.

Løpende virksomhet – løpende rådgivning

Økonomisk rådgivning

Planlegging og prognose

Planlegging & prognose verktøy egner seg godt for den løpende oppfølgingen av bedriften, så vel som i planlegging av revisjonen. Her kan du på en rask og effektiv måte både se utviklingen hittil i år sammenlignet med hittil i fjor, samt vurdere prognosen for hele inneværende år mot fjoråret.

Langtidsbudsjett og likviditetsbudsjett

Valg av selskapsform, utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler, gjennomgang og bistand knyttet til øvrig avtaleverk slik som husleiekontrakter, distribusjonsavtaler mv.

Regnskapsanalyse

Få en oppdatert helsesjekk av firmaets økonomiske tilstand eller praktisk for vurdering av samarbeidspartnere/kunder/leverandører/konkurrenter mv.

Økonomisimulering 

Her kan vi gjennom analyseverktøy bidra til å avdekke sårbarhet og muligheter ved virksomheten. Hvor stor resultat - og likviditetseffekt har endringer i pris, volum, faste kostnader, lagertid og kredittider til kunder og leverandører mv.

Benchmarking

Hvordan gjør virksomheten det i forhold til sine konkurrenter? Sammenligning av selskaper eller ”benchmarking” som det også gjerne betegnes, er nyttig for å forstå et selskap bedre (sitt eget eller andres). Å ha et bevisst forhold til hvordan selskapet gjør det i forhold til andre er viktig for å kunne tilegne seg ”beste praksis”.

Verdivurdering

Med erfaring fra fondsforvaltning – og investeringsrådgivning har vi grunnleggende kompetanse tilknyttet verdivurdering av selskaper. En verdivurdering kan være nødvendig i ulike sammenhenger. Eksempelvis i et skattemessig perspektiv, vil verdivurderinger kunne være en nødvendighet ved transaksjoner mellom nærstående for å synliggjøre at ett armlengdes avstand prinsipp er hensyntatt. Dersom du eller din bedrift av ulike årsaker har behov for en verdivurdering av selskapet, enten det vedrører en salgsprosess, fusjon, generasjonsskifte, virksomhetsoverdragelse eller ett oppkjøp med mer, vil vi kunne tilby godt gjennomarbeidede verdivurderinger til konkurransedyktige priser. Vi vil også kunne bistå ved verdivurdering av næringseiendommer, men da i samarbeid med megler/takstmann.

Ansatte/personal

Her nevnes noen av områdene vi kan bistå innenfor:

  • Utforming av arbeidsavtaler
  • Medarbeidersamtaler
  • Nedbemanningsprosess

Juridisk rådgivning/bistand

I samarbeid med Advokatfirmaet Skråning – innbefatter blant annet: - skatte- og avgiftsmessige vurderinger - selskapsrettslig bistand, herunder ved selskapsstiftelse og avvikling, omdannelse og restrukturering av virksomheter, oppkjøp, fusjon/fisjon, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler, samarbeidsavtaler, kjøpsavtaler mv - bistand ved innfordring av pengekrav, gjeldsforhandlinger mv.